תקנון האתר

כללי:

גולש יקר,

הגלישה והשימוש באתר http://www.junkyard.co.il (להלן: "האתר") ובשירותים שהוא מציע כפופה להסכמתך לתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן בתקנון זה.

יש לקרוא את התקנון בעיון טרם שימושך באתר ובשירותיו.

מודגש כבר כאן, כי ואקום סייטס בע"מ אינה אחראית בשום אופן לתקינות הפריטים המפורסמים באתר וכן אין היא אחראית בשום אופן להימצאותם ו/או לזמינותם של הפריטים אצל הספקים המפרסמים באתר. האחריות הבלעדית לתקינות המוצרים ולהיותם זמינים חלה על הספק שמפרסם באתר בלבד.

נוסף על כך אני מאשר כי אם תחול תקלה כלשהי בפעילותו ו/או תקינותו של האתר, שתגרום לעיכוב ו/או לאי הספקה של המוצר לא תחול על החברה כל אחריות לפצות את הגולש בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו בשל כך.

בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים על פי המשמעות שלצידם כמפורט להלן:

"גולש פרטי" - משתמש אשר אינו עוסק, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, במכירת חלקי חילוף לרכב.

"החברה" – חברת ואקום סייטס בע"מ.

"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

הרשמה ומידע אישי:

 • חלק מהשימוש בשירותי האתר תתבקש/י לספק נתונים כדוגמת: דואר אלקטרוני, מין, שנת לידה, שמך הפרטי, שם המשפחה, עיר מגוריך ומספר הטלפון שלך. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה, והיא תעשה בהם שימוש בהתאם להוראות כל דין, וכמפורט בתקנון זה להלן.
 • מסירת הנתונים הנ"ל אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"שדות חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום מודעות בלוח האתר. הנתונים המוגדרים כ"שדות חובה" יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.

השימוש באתר:

 • האמור באתר ובתקנון זה מתייחס תמיד לבני שני המינים, גם מקום בו לשון הפנייה הינה במין זכר או נקבה בלבד.
 • השימוש באתר ובשירותיו הינו על אחריות הגולש בלבד. הגולש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות והוראות האתר ותקנון זה.
 • השימוש באתר מוגבל אך ורק למטרת פרסום מודעות למכירת מוצרים/שירותים בתחום חלקי החילוף לרכב, ולמטרת עיון במודעות הנ"ל. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מלבד המטרות המפורטות לעיל.
 • הגולש מתחייב כי לא יפרסם ו/או ישכפל ו/או יצלם ו/או יעתיק ו/או ידפיס את המידע המוצג באתר ו/או חלק ממנו, אלא בכפוף להוראות תקנון זה ולצורך שימושו הפרטי בלבד, ולמען הסר ספק, שלא למטרות מסחריות. הגולש מאשר כי ידוע לו שאם יעשה שימוש במידע המצוי באתר לשם העתקתו למטרות מסחריות הוא יגרום נזק לחברה והוא צפוי להיתבע על כך על ידי החברה בבית משפט. כן מתחייב הגולש לא לאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את ביצוע הפעולות הנ"ל או חלק מהן, אלא כמפורט בפסקה זו לעיל.
 • הגולש מתחייב כי לא ישתמש במידע המוצג באתר או בחלקו, ולא יאפשר שימוש במידע כאמור למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות, וכן לא יאחסן, ולא יאפשר אחסון של המידע באתרים אחרים באינטרנט או בכל מאגר מידע אחר.
 • הגולש מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד של מידע המוצג באתר. הגולש יהיה רשאי לבצע שינוי ו/או עריכה כאמור רק למודעה שפרסם הגולש עצמו באתר, בכפוף להנחיות והוראות תקנון זה והאתר.
 • הגולש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה ו/או דרך אלקטרונית ו/או ממוחשבת ו/או תוכנות אוטומטיות.
 • הגולש מתחייב שלא לעשות שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 • הגולש מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מהתכנים הבאים:
  • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
  • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
  • כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
  • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
  • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
  • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
  • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
  • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
  • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
  • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
  • במידה ויופר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, באחריות הגולש לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.
 • הגולש מתחייב שלא יעשה שימוש במידע המוצג באתר לשם כתיבת ו/או שליחת הודעה ו/או sms ו/או דוא"ל ו/או מסר אחר, שתוכנם ו/או אופיים עומד בניגוד לאמור בסעיף זה לעיל.
 • במידה ויופר אחד או יותר מן התנאים לעיל ע"י הגולש, ישא הגולש באחריות המלאה לתוצאות ההפרה. במקרה זה שומרת החברה על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בסעיף זה לעיל, תוך חשיפת פרטי הגולש מבצע ההפרה.
 • מובהר בזאת כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים ואינו אחראי על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו ועל תקינות ו/או זמינות המוצרים המפורסמים בו על ידי הספקים ועל אחריותם בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריותם הבלעדית של הגולשים/המשתמשים לתוכן המודעות באתר, יצוין כי האתר משקיע מאמץ רב למנוע פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או אינם מוסריים ו/או נוגדים את תקנת הציבור, ולהסיר מודעות כאלה מיד עם איתורן.

תפעול האתר:

 • החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך על פי שיקול דעתה הבלעדי שינויים באתר, וכן לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת.
 • החברה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנילווים להפעלה זו. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, מכל סיבה שהיא, לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד הגולש.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה, וכן את הזכות לשנות את תנאי המכירה באתר, ואת כללי השימוש באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

ניהול מודעות באתר:

 • * החברה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי צורך ליתן הודעה על כך למשתמש.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.
 • כל גולש פרטי יהיה רשאי לפרסם באתר, בכפוף להנחיות האתר ויתר הוראות תקנון זה, 5 מודעות בו זמנית ולא יותר מ-15 מודעות סה"כ לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים.
 • פרסום של מספר טלפון של גולש פרטי במסגרת העלאת מודעה לאתר יעשה אך ורק בתוך השדות שכותרתם "טלפון סלולרי" ו- "טלפון נוסף". מובהר כי חל איסור לפרסם מספר טלפון בתוך השדה שכותרתו "טקסט חופשי".
 • במסגרת פרסום מודעה באתר, חל איסור על הכנסת לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט של אתר אחר, בין בכתב ובין בתוך תמונה בתוך המודעה.
 • הנהלת האתר שומרת על זכותה למנוע מגולש שאינו עומד בתנאי התקנון לפרסם מודעות באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הגולש יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או האתר. החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד גולש שהפר את הוראות תקנון זה ו/או האתר בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין.
 • הגולש מאשר כי ידוע לו שהמידע המופיע באתר מוצג ומעודכן על ידי משתמשי האתר, והינו באחריותם בלבד, ועל כן אין לחברה כל אחריות לכך שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ו/או מדוייק.

שימוש במידע הנצבר באתר:

במהלך הניהול השוטף של האתר תבצע החברה איסוף מידע ונתונים בנוגע לסוג הפעילות שביצעו באתר כדוגמת פרסום בלוח המופיע באתר, עיון בעמודים/ מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובות לשאלונים המתפרסמים באתר וכו'. מידע זה, כמו גם פרטים אישיים שתמסור באתר, ככל שתמסור ( להלן : "המידע") יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המפורטים מטה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע שייאסף על ידי החברה, ככל שייאסף, ישמש למטרות הבאות:

 • יצירת קשר עמך.
 • משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או sms. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעת הגולש מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותו באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע על כך לחברה והשירות יופסק תוך 48 שעות ממועד מתן ההודעה.
 • ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של החברה.
 • התאמת האתר לצרכי הגולשים.
 • במסגרת ניהולו השוטף של האתר , ייתכן כי החברה תעביר מידע ממאגר הנתונים של האתר למפרסמים שונים. החברה מתחייבת כי העברת מידע כאמור תתבצע בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות. למען הסר ספק, המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהויך האישי ( כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל).

פרסומות באתר:

 • הפרסומות המופיעות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות (להלן: "המפרסמים") בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. חל איסור להציג פרסומת באתר ללא הרשאה בכתב מהחברה.
 • מלוא האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות, הינה של המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
 • המפרסמים משתמשים בקבצי COOKIES במסגרת פעילותם. קבצים אלה, אשר המפרסמים יוצרים במחשב האישי של הגולש, משמשים בין השאר לאיסוף מידע אודות השימוש באתר, ועל מנת להתאים את הפרסומות להעדפותיהם האישיות של הגולשים, ומכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד.
 • לגולש יש אפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי COOKIES במחשב על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך.
 • ניהול קבצי ה- COOKIES על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.
 • החברה יוצרת גם היא קבצי COOKIES במחשב הגולש במסגרת תפעולו השוטף של האתר.

  קבצי ה- COOKIESמשמשים לזיהוי הגולש על ידי האתר ומאפשרים לגולש לחסוך את עדכון פרטיו (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

  לגולש ניתנת האפשרות למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי COOKIES במחשב ע"י שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייב לשוב ולעדכן בעתיד את שם המשתמש הגולש והסיסמה במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות המתבקש באתר.

אבטחת המידע באתר:

 • החברה מבצעת פעולות אבטחת מידע באתר, וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת אתר זה. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני הגולשים לכך שתמנע באופן מוחלט חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים בה הוא מתוחזק.

חוק הגנת הפרטיות:

החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך. להלן, לידיעתך, מספר הוראות רלבנטיות מתוך חוק הגנת הפרטיות:

סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות לפירוט קובע כך:

 • א. כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

  ב. בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) ( להלן : "המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית.

סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:

 • א. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 • ב. הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות.
 • ג. סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן ( א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע בין השאר כי:

על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א. ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14 (ג) , רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

דיוור ישיר - שיגור הודעות שיווקיות ו/או פרסומיות ו/או אחרות לגולשים

 • לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הגולש הודעות ומסרים, לרבות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, בכפוף להוראות כל דין.
 • חתימה על תקנון זה כמוה כאישור רשמי מצידך לשליחת הודעות ומסרים לכתובת המייל הפרטית שלך על ידי החברה.
 • במידה והגולש מעוניין שמידע המתייחס אליו לא יועבר לגורם צד ג' כלשהו וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע עומדת לזכותו האפשרות לפנות אל החברה בכתב באחד מאמצעי הקשר המופיעים באתר ולבקש הפסקת פעילות הדיוור הישיר.
  היה והחברה תקבל מהגולש הודעה כאמור היא תפעל לאלתר בהתאם לדרישה ותודיע לגולש בכתב כי היא עשתה כן.

  היה והחברה לא תודיע לגולש תוך שלושים יום מיום קבלת דרישתו של הגולש למחוק אותו מרשימת הדיוור של החברה, פתוחה בפניו הדרך לפנות לבית משפט השלום בדרך שנקבעה בתקנות על מנת לחייבה לעשות כן.

  בהקשר זה מודגש כי באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שהחברה תפעל על פיה ולא תעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו. יחד עם זאת, מידע המצוי בידי החברה והנוגע לשימושך באתר יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

 • החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר באופן בלעדי.

  במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, הקונספט של האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

 • חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר (בין בלוח של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. כל המעתיק ו/או מפרסם מודעה מאתר זה גורם להפרת הסכם בין האתר לצד שלישי ויישא בכל תוצאות ההפרה.
  מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר זה מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות תוכן המודעה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
 • מובהר בזאת כי כל תמונה המועלה לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שנפגע כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה / ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה על ידי בעל זכויות היוצרים או הזכויות האחרות בפרסום המפר.

סמכות שיפוטית:

 • על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 • לבתי המשפט בתל-אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, לשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.

  Design by www.haliva.co.il Powered by iTeye - Smart UI
  סגור

  אימות בקשה


  במטרה לספק למשתמשי האתר את המידע האמין והמדוייק ביותר, אנו משקיעים מאמצים רבים לשמור על איכות ואבטחת המידע.
  פשוט רשמו בתיבת הטקסט את קוד הזיהוי כפי שמופיע בתמונה שלפניכם ולחצו על "המשך".
  במידה ואינכם מצליחים לזהות את הקוד, ניתן לרענן את הקוד ע"י לחיצה עליו.

  סגור

  הודעת מערכת


  כניסת משתמשים